📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 31 فروردین 1399

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 31 فروردین 1399 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 702,024 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 1000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 24 فروردین 1399

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 24 فروردین 1399 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 678,329 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 17 فروردین 1399

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 17 فروردین 1399 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 669,008 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس لیچینگی ملی مس ایران | برای دوشنبه 28 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس لیچینگی برای 28 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 722,060 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 1500 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 27 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 27 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 722,060 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 4000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس لیچینگی ملی مس ایران | برای دوشنبه 21 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس لیچینگی برای 21 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 698,230 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 2000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 20 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 20 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 698,230 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 13 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 13 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 689,213 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 6 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 6 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 732,173 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 29 دی 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 29 دی 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 740,360 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading