قیمت بسته شدن بورس لندن | 18 بهمن 1398

قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن 18 بهمن 1398 | قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

Continue Reading

قیمت بسته شدن بورس لندن | 16 بهمن 1398

قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن 16 بهمن 1398 | قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

Continue Reading

قیمت بسته شدن بورس لندن | 15 بهمن 1398

قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

Continue Reading