چگونه می توان امنیت کابل کشی را افزایش داد؟

در کابل کشی می توان از روش هایی استفاده کرد تا امنیت بیشتر شود و اختلالات کاهش یابد. روش های زير را میتوان برای کاهش تداخلات الکترومغناطيســی در کابل کشی به کار برد: اسکرین كردن (شيلد كردن) ورود به لوله فلزی و اتصال زمين كردن متعادل سازی اسکرین کردن (شیلد کردن) کابل اسکرين کردن به معنای قرار دادن فويل آلومينيوم و يا بافت مسی به دور زوج های درون کابل يا به دور کل رشته های کابل می باشد. هدف اســکرين کردن جلوگيری از نفوذ انرژی الکترومغناطيس بيرونی به داخل کابل و همچنين محافظت از افت کيفی داده های عبوری …

Continue Reading