📰 عرضه کاتد مس لیچینگی ملی مس ایران | برای دوشنبه 28 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس لیچینگی برای 28 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 722,060 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 1500 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 27 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 27 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 722,060 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 4000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس لیچینگی ملی مس ایران | برای دوشنبه 21 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس لیچینگی برای 21 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 698,230 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 2000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 20 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 20 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 698,230 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

پیشبینی قیمت عرضه کاتد مس فردا 20 بهمن 1398

پیشبینی قیمت کاتد مس

با توجه به بررسی تیم سایت بازار مس و همچنین بررسی بازارهای جهانی، میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با کاهش حدود 9 دلاری نسبت به هفته قبل، 5668 دلار شد.

همچنین میانگین دلار در سامانه نیما نیز 123,188 ریال شد.

✅بدین ترتیب قیمت کاتد باید 698,230 ریال باشد.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 13 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 13 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 689,213 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 6 بهمن 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 6 بهمن 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 732,173 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 29 دی 1398

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 29 دی 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 740,360 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 22 دی 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 720,033 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading