سیم و کابل

نمایش جدولی:
سیم افشان تک رشته 0.5 *1(کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 0.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 0.5 (سطح مقطع 0.5 میلیمتر مربع) با هادی مسی عایق pvc دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 0.5 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس سیم و کابل لوشان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته با..

سیم افشان تک رشته 0.75*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 0.75 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 0.75 (سطح مقطع 0.75 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری رنگبندی :قرمز مشکی زرد سبز (فاز ) -آبی (نول) سیم افشان سایز 0.75 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت براساس سیم و کابل لوشان ..

سیم افشان تک رشته 1*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 1 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 1 (سطح مقطع 1 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 1 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که ..

سیم افشان تک رشته 1.5*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 1.5*1 میلی‌متر مربع(ساختمانی) سیم افشان 1/5*1 با هادی مسی عایق pvc دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری رنگبندی :قرمز مشکی زرد سبز قهوه ای (فاز) آبی (نول) سیم افشان سایز 1.5 *1 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته ..

سیم افشان تک رشته 1.5*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 1.5 *1میلی‌متر مربع سیم برق نمره 1.5 (سطح مقطع 1.5 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق pvc رنگبندی : قرمزمشکی زرد سبز (فاز)آبی (نول) با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 1.5 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری این نکته را در خصوص با سیم های ا..

سیم افشان تک رشته 10*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 10 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 10 (سطح مقطع 10 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 10 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته با..

سیم افشان تک رشته 16*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 16 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 16 (سطح مقطع 16 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 16 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته با..

سیم افشان تک رشته 2.5*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 2.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 2.5 (سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc رنگبندی : قرمز مشکی زرد و سبز (فاز) آبی (نول) با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 2.5 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان ..

سیم افشان تک رشته 25*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 25*1 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 25 (سطح مقطع 25 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 25 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باش..

سیم افشان تک رشته 35*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 35 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 35 (سطح مقطع 35 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 35 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت براساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید ..

سیم افشان تک رشته 4*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 4 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 4 (سطح مقطع 4 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc رنگبندی قرمز مشکی زرد و سبز (فاز) آبی (نول) با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 4 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت براساس افشار نژاد خراسان این نکته را..

سیم افشان تک رشته 6*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 6 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 6 (سطح مقطع 6 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvv با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 6 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که ..

سیم افشان پنج رشته 2.5*5 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان پنج رشته 2.5 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 2.5 (سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع) پنج رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری کابل افشان 2/5*5 کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که ..

کابل افشان دو رشته 0.5*2(کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 0.5 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 0.5 (سطح مقطع 0.5 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی عایق و روکش pvc دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 0.5 میلی‌متر مربع دو رشته کلاف 100 متری قیمت بر اساس سیم و کابل لوشان این نکته را در خ..

کابل افشان دو رشته 0.75*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 0.75 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 0.75 (سطح مقطع 0.75 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته ب..

کابل افشان دو رشته 1*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 1 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 1 (سطح مقطع 1 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که..

کابل افشان دو رشته 1.5*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 1.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 1.5 (سطح مقطع 1.5 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید..

کابل افشان دو رشته 10*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 10 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 10 (سطح مقطع 10 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید ک..

کابل افشان دو رشته 2.5 *2(کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 2.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 2.5 (سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش  pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشی..

کابل افشان دو رشته 4 *2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 4*2 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 4 (سطح مقطع 4 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که..

کابل افشان دو رشته 6*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 6 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 6 (سطح مقطع 6 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید ک..

کابل افشان سه رشته 1*3 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان سه رشته 1 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 1 (سطح مقطع 1 میلیمتر مربع) سه رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد روکش و عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که د..

کابل افشان سه رشته 1.5*3 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان سه رشته 1.5 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 1.5 (سطح مقطع 1.5 میلیمتر مربع) سه رشته با هادی مسی عایق و روکش pvc دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشی..

کابل افشان سه رشته 2.5*3 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان سه رشته 2.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 2.5 (سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع) سه رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که در حقیقت سیم‌ه..

نمایش 1 تا 24 از 252 (11 صفحه)