جریان مجاز کابل

نکته مهم در رابطه با عبور جریان برق از سیم و کابل ها، درجه حرارات ایجاد شده طی این انتقال می باشد که موجب خرابی عایق می شود، جهت جلوگیری از این اتفاق لازم است درجۀ حرارت تولید شده سیم و کابل در حالت تعادل از حداکثر درجه حرارت مجاز کابل کمتر باشد و درواقع درجه حرارت تولید شده در حالت تعادل باشد. لازم به ذکر است میزان تحمل کابل در برابر جریان به شرایط محیطی ، اینکه در هوای آزاد یا محیط بسته باشد بستگی دارد. و همینطور ﻧﺤﻮۀ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ حائز اهمیت می …

Continue Reading