سیم افشان, سیم و کابل

نمایش جدولی:
سیم افشان تک رشته 0.5 *1(کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 0.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 0.5 (سطح مقطع 0.5 میلیمتر مربع) با هادی مسی عایق pvc دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 0.5 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس سیم و کابل لوشان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته با..

سیم افشان تک رشته 0.75*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 0.75 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 0.75 (سطح مقطع 0.75 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری رنگبندی :قرمز مشکی زرد سبز (فاز ) -آبی (نول) سیم افشان سایز 0.75 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت براساس سیم و کابل لوشان ..

سیم افشان تک رشته 1*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 1 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 1 (سطح مقطع 1 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 1 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که ..

سیم افشان تک رشته 1.5*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 1.5*1 میلی‌متر مربع(ساختمانی) سیم افشان 1/5*1 با هادی مسی عایق pvc دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری رنگبندی :قرمز مشکی زرد سبز قهوه ای (فاز) آبی (نول) سیم افشان سایز 1.5 *1 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته ..

سیم افشان تک رشته 1.5*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 1.5 *1میلی‌متر مربع سیم برق نمره 1.5 (سطح مقطع 1.5 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق pvc رنگبندی : قرمزمشکی زرد سبز (فاز)آبی (نول) با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 1.5 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری این نکته را در خصوص با سیم های ا..

سیم افشان تک رشته 10*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 10 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 10 (سطح مقطع 10 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 10 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته با..

سیم افشان تک رشته 16*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 16 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 16 (سطح مقطع 16 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 16 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته با..

سیم افشان تک رشته 2.5*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 2.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 2.5 (سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc رنگبندی : قرمز مشکی زرد و سبز (فاز) آبی (نول) با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 2.5 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان ..

سیم افشان تک رشته 25*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 25*1 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 25 (سطح مقطع 25 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 25 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باش..

سیم افشان تک رشته 35*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 35 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 35 (سطح مقطع 35 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 35 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت براساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید ..

سیم افشان تک رشته 4*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 4 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 4 (سطح مقطع 4 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvc رنگبندی قرمز مشکی زرد و سبز (فاز) آبی (نول) با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 4 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت براساس افشار نژاد خراسان این نکته را..

سیم افشان تک رشته 6*1 (کلاف 100 متری)

خرید سیم افشان 6 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 6 (سطح مقطع 6 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق pvv با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 6 میلی‌متر مربع کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که ..

کابل افشان دو رشته 0.5*2(کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 0.5 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 0.5 (سطح مقطع 0.5 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی عایق و روکش pvc دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 0.5 میلی‌متر مربع دو رشته کلاف 100 متری قیمت بر اساس سیم و کابل لوشان این نکته را در خ..

کابل افشان دو رشته 0.75*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 0.75 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 0.75 (سطح مقطع 0.75 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته ب..

کابل افشان دو رشته 1*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 1 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 1 (سطح مقطع 1 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که..

کابل افشان دو رشته 1.5*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 1.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 1.5 (سطح مقطع 1.5 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید..

کابل افشان دو رشته 10*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 10 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 10 (سطح مقطع 10 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید ک..

کابل افشان دو رشته 2.5 *2(کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 2.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 2.5 (سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش  pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشی..

کابل افشان دو رشته 4 *2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 4*2 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 4 (سطح مقطع 4 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که..

کابل افشان دو رشته 6*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 6 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 6 (سطح مقطع 6 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید ک..

کابل دو رشته 16*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 16 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 16 (سطح مقطع 16 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی عایق و روکش pvc دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید ک..

نمایش 1 تا 21 از 21 (1 صفحه)