کابل شبکه چیست؟

بسـیاری از شـبکه های كامپیوتـری بـا وجـود پیشـرفت تکنولوژ یهـای بی سـیم، هنـوز هـم بـا كابل هـا و محیط هـای فیزیکـی بـرای انتقـال داده هـا بیـن دسـتگا ههای مختلف مورد استفاده هستند . و بـرای ایجاد ارتبـاط در شـبکه های كابلـی و یـا در هـر شـبکه دیگـر نیازمنـد كابـل شـبکه هستند. کابل شبکه Local Area Network )LAN) ارتباط بین دو یا چند كامپیوتر، سرور، … را فراهم می کند . کابلهای شبکه در چند نوع اســتاندارد توليد می شوند که هر کدام برای اهداف خاصی استفاده میشوند. امروزه از سه نوع کابل شبکه برای انتقال داده ها استفاده میشود: کابلهای …

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 31 فروردین 1399

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 31 فروردین 1399 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 702,024 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 1000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 24 فروردین 1399

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 24 فروردین 1399 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 678,329 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 17 فروردین 1399

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 17 فروردین 1399 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 669,008 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

عرضه مفتول مس گیل‌راد و کاتد مس بابک مس ایرانیان | 7 اسفند 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس گیل‌راد و کاتد مس بابک مس ایرانیان چهارشنبه 7 اسفند 1398 به صورت زیر می‌باشد 👇.

Continue Reading

پیشبینی قیمت عرضه کاتد مس فردا 4 اسفند 1398

پیشبینی قیمت کاتد مس

با توجه به بررسی تیم سایت بازار مس و همچنین بررسی بازارهای جهانی، میانگین هفتگی قیمت مس در بورس لندن با افزایش حدود 30 دلاری نسبت به هفته قبل، 5741.5 دلار شد.

Continue Reading